10 بهمن
10 بهمن‌ماه در گذر تاریخ
10 بهمن‌ماه در گذر تاریخ

امام خمینی در پاریس و در آستانه بازگشت به تهران، طی سخنانی خطاب به نزدیکان خود، ازجمله گفتند: من بیعت خود را از شما برمی‌دارم. ما به طرف کار بزرگی می‌رویم. شما به خاطر من، جانتان را به خطر نیندازید.

ادامه مطلب