تیمورتاش
شیخ عبدالکریم حائری: با اعتراض مخالفتی ندارم اما ...
شیخ عبدالکریم حائری: با اعتراض مخالفتی ندارم اما ...

پس از چند روز تیمورتاش وزیر مقتدر آن روزگار به اتفاق دو سه تن از رجال دولت از تهران به قم و به مدرسه فیضیه که محل اجتماع علما بوده است می رود. ضمنا رئیس تلگرافخانه قم را نیز به خود همراه می کند، وقتی به حضور علما می رسد می گوید اعلیحضرت و دولت مرا فرستاده اند تا ببینم علمای اعلام چه مطالبی دارند تا تأمین کنیم.

ادامه مطلب