امام خمینی در جلسه ای با آیت الله بروجردی و مراجع ثلاث: مقدس نماها دست شما را بسته اند!

امام خمینی در جلسه ای با آیت الله بروجردی و مراجع ثلاث: مقدس نماها دست شما را بسته اند!

با اینکه امام  خمینی در آغاز زعامت مراجع ثلاث حدوداً در سن 34 سالگی بود، ولی از موقعیت علمی و جایگاه شخصیتی و اجتماعی بالایی برخوردار بود و ارتباط نزدیکی با آیات ثلاث داشت. البته این ارتباط با هر سه در یک سطح نبوده؛ چراکه ارتباط استاد شاگردی امام با آیت الله خوانساری موجب نزدیکی و ارتباط بیشتر و صمیمی تر با ایشان شده بود. همچنین با توجه به روحیات سیاسی و مبارزاتی آیت لله خوانساری و در مرتبه بعد آیت لله صدر که هر دو از فدائیان اسلام علنی حمایت می کردند و با آیت الله کاشانی ارتباط داشتند، حضرت امام نیز احساس نزدیکی و علاقه بیشتری به این دو بزرگوار داشت. حضرت امام از بین مراجع ثلاث کمترین ارتباط را با آیت الله حجت داشت.

سال ها بعد تقدیر این بود که حضرت امام با دو تن از آیات ثلاث ارتباط سببی پیدا کنند. نوه دختری آیت الله حجت (دختر آیت الله شیخ مرتضی حائری) عروس امام، همسر آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی بشود و نوه دختری آیت الله صدر (دختر آیت الله سلطانی طباطبایی) نیز عروس دیگر حضرت امام، همسر یادگار امام حاج سید احمدآقا شوند.

البته ارتباط و دوستی و علاقه امام به مراجع ثلاث فقط در دوران زعامت آنان نبود، بلکه با آمدن آیت الله بروجردی به قم و آغاز مرجعیت تامه و عامه ایشان که حضرت امام نقش اساسی در آن داشت، همچنین قبولی و استقبال مراجع ثلاث از این جریان، باز حضرت امام با آنان در ارتباط بود و هر سه آن بزرگواران به همراه آیت الله بروجردی برای امام احترام و جایگاه خاصی بودند، به گونه ای در امور اداره و اصلاح حوزه و مسائل سیاسی ایشان را صاحب نظر دانسته و نظرات امام را مهم می دانستند. در این باره خود حضرت امام به نکته جالبی اشاره می کند:

«روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى، رضوان اللَّه علیهم، براى مذاکره در یک امر سیاسى در منزل ما جمع شده بودند. [پیرامون مسئله مجلس مؤسسان شاه] به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، و یک نفر هم محکم دستهاى شما را گرفته باشد. اینهایى که اسمشان «مقدسین» است- نه مقدسین واقعى- و متوجه مفاسد و مصالح نیستند دستهاى شما را بسته اند. و اگر بخواهید کارى انجام بدهید، حکومتى را بگیرید، مجلسى را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود، آنها شما را در جامعه ضایع مى کنند. شما باید قبل از هر چیز فکرى براى آنها بکنید.»


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی آیت‌الله بروجردی آیت الله حجت آیت الله صدر آیت الله خوانساری سید صدرالدین صدر سید محمد تقی خوانساری امام خمینی صدسالگی حوزه حوزه علمیه

هم‌رسانی

مطالب مرتبط
نظر شما